1. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej Polityka) określa sposób przetwarzania udostępnionych nam przez Panią/Pana danych osobowych, zasady ich zabezpieczania oraz określenie przysługujących Pani/Panu praw w tym zakresie, pozyskanych przez Sklep Internetowy Manuba Sklep  pod adresem internetowym www.manuba.sklep.pl.(zwany dalej Sklepem Internetowym).

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gambit Robert Gacek, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8961435909, REGON 368050636 z siedzibą we Wrocławiu 53-405, ul. Krucza 91/5

 (zwana dalej Administratorem).

3. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: badania@fashrev.pl
Pani/Pana dane są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

4. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach i zakresie:
- podjęcia działań przed zawarciem umowy na Pani/Pana  żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie Internetowym, tzn. adres email oraz ustanowione hasło, płeć; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy Pani/Pana dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów;
- w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Panią/Pana  przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres email, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło;
- w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;

- w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Panią/Pana  dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Panią/Pana  w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;

6. Kategorie danych osobowych:  Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana  danych osobowych: dane kontaktowe; dane dotyczące aktywności w Sklepie Internetowym; dane dotyczące zamówień w Sklepie Internetowym; dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków; dane dotyczące usług marketingowych.

7. Dobrowolność podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana  wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

8. Czas przetwarzania danych: Pani/Pana  dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach: 

-kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie (zgodnie z pkt. 14); Niektóre dane w zakresie: adres email, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy

- dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia. Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta. Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu Internetowego.

 

9. Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Pani/Pana

dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

- uprawnione osoby, organy  publiczne, podmioty/instytucje określone przez przepisy prawa lub osoby, podmioty  współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów i porozumień (w tym podmioty przetwarzające dane powierzane) przy wykonywaniu czynności związanych z działalnością statutową Administratora.

10.  Prawa osoby, której dane dotyczą: Na podstawie RODO ma Pani/Pan  prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych;

- żądania sprostowania swoich danych osobowych;

- żądania usunięcia swoich danych osobowych;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

- żądania przeniesienia danych osobowych.


Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca

od otrzymania żądania – udzieli Pani/Panu  informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Panią/Pana żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany

charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator poinformuje Panią/Pana  o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

11.  Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO): Ma Pani/Pan 

prawo uzyskania od Administratora informacji czy Pani/Pana  dane

osobowe są przetwarzane. Jeżeli Administrator

przetwarza Pani/Pana  dane osobowe ma Pani/Pan  prawo do:

- dostępu do danych osobowych;

- uzyskania informacji o celach przetwarzania,

kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach

odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub

o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

- uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 

Jeśli chce Pani/Pan  zażądać dostępu do swoich danych osobowych może Pani/Pan

zgłosić  swoje żądanie na adres: [badania@fashrev.pl].

12.  Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO):Jeżeli Pani/Pana

 dane osobowe są nieprawidłowe ma Pani/Pan  prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan  też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia swoich danych osobowych. Jeśli chce

Pani/Pan  zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, może Pani/Pan zgłosić  swoje żądanie na adres: [badania@fashrev.pl]. Jeżeli dokonała Pani/Pan  rejestracji w Sklepie Internetowym, swoje dane osobowe może Pani/Pan  sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.

13.  Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO):Ma Pani/Pan  prawo żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

- Pani/Pana dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób

przetwarzane;     

- wycofała Pani/Pan  określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Pani/Pana zgodę;

- Pani/Pana  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

- wniosła/wniósł Pani/Pan  sprzeciw wobec przetwarzania swoich  danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim

przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

- wniosła/wniósł Pani/Pan  sprzeciw wobec przetwarzania swoich  danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią. Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane dalej,  w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

o czym zostanie Pani/Pan   poinformowana/poinformowany.

 

Jeśli chce Pani/Pan  zażądać usunięcia swoich danych osobowych, może Pani/Pan 

zgłosić swoje żądanie na adres: [badania@fashrev.pl].

14.  Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO). Ma Pani/Pan  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

- kwestionuje Pani/Pan  prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator ograniczy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

- gdy przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażąda Pani/Pan  ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- Pani/Pana  dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich  roszczeń;

- gdy zgłosiła/zgłosił Pani/Pan  sprzeciw wobec przetwarzania swoich  danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Pani/Pana  sprzeciwie.

Jeśli chce Pani/Pan  zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, może Pani/Pan  zgłosić swoje żądanie na adres: [badania@fashrev.pl].

15.  Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO): Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

- przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią;

- przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chce Pani/Pan zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich  danych osobowych, może Pani/Pan zgłosić swoje żądanie na adres: [badania@fashrev.pl].

16.  Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO):Ma Pani/Pan  prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu Administratorowi. Może również Pani/Pan zażądać, aby to Administrator  przesłał bezpośrednio Pani/Pana  dane osobowe innemu Administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe). Jeśli chce Pani/Pan zażądać przeniesienia swoich danych osobowych, może Pani/Pan  zgłosić swoje żądanie na adres: [badania@fashrev.pl].

17.  Prawo do cofnięcia zgody: Ma Pani/Pan   prawo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem. Jeśli chce Pani/Pan  cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pani/Pan  zgłosić swoje żądanie na adres: [badania@fashrev.pl] lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie.

18.   Skarga do organu nadzorczego: Jeżeli sądzi  Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana    danych osobowych narusza RODO ma  Pani/Pan    prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

19.   Pliki cookies: Sklep Internetowy informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Sklepu Internetowego. Korzystając ze stron Sklepu Internetowego, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie. Rodzaje i cel korzystania przez www.manuba.sklep.pl plików cookies:
SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.
Cel: np. polepszenie nawigacji na stronie.
STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.
Cel: przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze Sklepu Internetowego  za pośrednictwem Partnera
ZEWNĘTRZNE:  pliki cookies od serwisów partnerskich: np. google analytics.
Cel: prowadzenie statystyk.
Jak włączyć/wyłączyć pliki cookies?
Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień  np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”; 2) Przejść do zakładki „Prywatność”; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji." Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.Sklep Internetowy informuje, że wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność Sklepu Internetowego. Jakie dane są przetwarzane ww.manuba.sklep.pl przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail (zgodnie z pkt. od 11 do 19).