MANUBA - Regulamin Sklepu

§1.

Postanowienia ogólne.

 1. Sklep Internetowy Manuba Sklep (dalej Sklep Internetowy) dostępny pod adresem internetowym www.manuba.sklep.pl, prowadzony jest przez Gambit Robert Gacek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8961435909, REGON 368050636 z siedzibą we Wrocławiu 53-405, ul. krucza 91/5
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Niniejszy Regulamin Sprzedaży ma zastosowanie w ramach sprzedaży produktów MANUBA kolekcja Gdynia Design Days 2024 podczas trwania festiwalu Gdynia Design Days 2024 w dniach od 22 do 30 czerwca 2024 r. oraz po zakończeniu Festiwalu do dnia 31.07.2024 r .
 3. Informacje o Produktach lub Usługach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych w sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych oraz mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.
 5. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest akceptacja treści Regulaminu.

§ 2.

Definicje.

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu Internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Gambit Robert Gacek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8961435909, REGON 368050636 z siedzibą we Wrocławiu 53-405, ul. krucza 91/5
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Sklep – Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.manuba.sklep.pl.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta w Sklepie Internetowym, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3.

Kontakt ze Sklepem Internetowym.

 1. Adres Sprzedawcy: Gambit Robert Gacek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8961435909, REGON 368050636 z siedzibą we Wrocławiu 53-405, ul. krucza 91/5
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: manuba2024@gmail.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 601 996 085
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 70 1600 1462 1861 6420 1000 0006.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10.00-17.00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku.

§ 4.

Zakładanie Konta w Sklepie Internetowym.

 1. Aby założyć Konto w Sklepie Internetowym, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, email, hasło.
 2. Założenie Konta w Sklepie Internetowym jest darmowe.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 5.

Zasady składania Zamówienia.

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:

 2. zalogować się do Sklepu Internetowego (opcjonalnie);
 3. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 4. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 5. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 6. kliknąć przycisk “Realizuj zamówienie”, kliknąć przycisk, wybrać sposób dostawy, “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 7. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§6.

Oferowane metody dostawy oraz płatności.

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • a. InPost Paczkomat® 24/7
  • b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia | aleja Zwycięstwa 96/98 | 81-451 Gdynia | budynek IV | pokój F1.10 (I piętro). Odbiór możliwy od pon. do piątku w godzinach 8:30-15:30. W celu umówienia się na odbiór prosimy o wcześniejszy kontakt mailowo: manuba2024@gmail.com
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • a. Płatność przelewem, odbiór osobisty produktu;
  • b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy;
  • c. Płatności elektroniczne – PayU.
 3. Produkt wysłany jest na podany przez Klienta w formularzu adres doręczenia.
 4. Wysyłka produktów realizowana jest do trzech dni roboczych następujących po dniu złożenia i opłacenia zamówienia. Przesyłki wysyłane są do godziny 12:00. Koszty dostawy okazywane są Klientowi na etapie składania zamówienia.
 5. Koszty dostawy pokrywane są przez Klienta.
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zewnętrznych paczki, Klient winien sporządzić wraz z kurierem protokół oraz powiadomić Sprzedającego o tym fakcie pisząc na adres podany w § 3.

§7.

Wykonanie umowy sprzedaży.

 1. W Sklepie Internetowym prowadzona jest sprzedaż Produktów MANUBA zaprojektowanych i stworzonych specjalnie w ramach kolekcji GDD 2024.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do zawarcia najważniejszych informacji technicznych w opisie danego Produktu na stronie www.manuba.sklep.pl.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad.
 4. Klient może składać Zamówienia na Produkty znajdujące się w Sklepie Internetowym pod adresem www.manuba.sklep.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.
 6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 9 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 9. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 10. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 11. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 12. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 13. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 14. W przypadku wyboru przez Klienta:
  • a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 24 h od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  • b. opcji odbioru osobistego przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności w ciągu 24 h od złożenia zamówienia oraz odebrania przesyłki w ciągu 2 dni kalendarzowych od momentu otrzymania powiadomienia o gotowości przesyłki do odbioru.

§ 8.

Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi (dotyczy też wydania Produktu przy odbiorze osobistym) lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  • c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w § 3, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  • f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  • g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie Internetowym.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  • f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  • h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 9.

Reklamacja i gwarancja.

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy podane w § 3 niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. Klient zostanie zawiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji według wyboru Klienta, za pośrednictwem e-maila manuba2024@gmail.com
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 6. Przyjęcie reklamacji do rozpatrzenia jest uzależnione od wykazania przez wnoszącego reklamacji: dowodu zakupu towaru- w szczególności poprzez posiadanie potwierdzenia przelewu środków.
 7. Towar niewadliwy nie podlega wymianie.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 10.

Postanowienia końcowe.

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle sprzedaży jest Sąd powszechny właściwy dla Sprzedającego.
 5. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Sklepu: www.manuba.sklep.pl
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 22.06.2024 r. do 30.06.2024 r.